Rejestracja
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SNOWEE Sp. z o.o. informacji handlowej (w tym oferty handlowej) środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144 poz 1204 z poźn. zm.) oraz używanie w kontakcie ze mną komunikacji telefonicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingowych (w tym oferty marketingowej), zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 roku nr 171, poz. 1800 z poźn. zm.).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) i w związku z przetwarzaniem przez SNOWEE Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Twoich danych osobowych informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest SNOWEE Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Karola Miarki 3a/5, 45-367 Opole, NIP: 7543187897, REGON: 380808897,tel: +48 539 923 175, email: info@snowee.pl
 2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres info@snowee.pl
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. realizacji usługi dostępu do Panelu Rezerwacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
  2. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  3. weryfikacji tożsamości osoby korzystającej z Panelu Rezerwacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  4. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 6 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia (imion), nazwiska, numeru PESEL, płci, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu;
 5. Dane osobowe będą udostępniane w niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: kontrahentom realizującym usługi na rzecz SNOWEE Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów;
 6. Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu;
 7. Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
 8. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiadasz prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części\wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).