Regulamin serwisu snowee.pl 
z dnia 10.09.2018 r.
Serwis internetowy dostępny pod adresem http://snowee.pl należy do Snowee Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-367), ul. Karola Miarki 3A/5, wpisanej do KRS pod numerem 0000740918, posługującej się numerem NIP 7543187897.


Kontakt w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu możliwy jest:
    1) listownie pod następującym adresem do doręczeń: Snowee Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 3A/5, 45-367 Opole,
    2) e-mailowo pod adresem info@snowee.pl,
    3) telefonicznie pod numerem +48 539 923 175 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00). 

§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
    1) Administrator – Snowee Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-367), ul. Karola Miarki 3A/5, wpisanej do KRS pod numerem 0000740918, posługującej się numerem NIP 7543187897.
    2) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://snowee.pl, należący do Administratora,
    3) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która przegląda zawartość Serwisu.
    4) Wyjazd – wyjazd turystyczny, którego organizatorem jest Administrator.
    5) Regulamin – niniejszy regulamin

§ 2 Postanowienia wstępne
    1. Na stronach Serwisu uwidocznione są oferty Wyjazdów. 
    2. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może dokonać rezerwacji Wyjazdu.
    3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:  
    a) dostęp do Internetu,
    b) posiadanie aktywnego adresu e-mail,
    c) standardowy system operacyjny,
    d) standardowa przeglądarka internetowa.

§ 3 Konto w Serwisie
    1. Użytkownik może założyć konto w Serwisie, wypełniając i przesyłając do Administratora formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://panel.snowee.pl/index.html. 
    2. W formularzu rejestracyjnym niedozwolone jest podawanie danych fałszywych oraz danych o charakterze bezprawnym.
    3. Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym dane prawdziwe. Użytkownik nie może założyć Konta anonimowo lub pod pseudonimem. 
    4. W razie powzięcia przez Administratora wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli wątpliwości nie uda się wyjaśnić, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika.
    5. Po przesłaniu formularza do Administratora, Użytkownik otrzyma na podany w rejestracji adres e-mail link potwierdzający wolę założenia konta w Serwisie. W celu założenia konta, Użytkownik musi kliknąć w ten link. Po kliknięciu w link, konto zostanie założone, a Użytkownik będzie mógł się do niego zalogować z wykorzystaniem podanych w formularzu rejestracyjnym loginu oraz hasła.
    6. Podane w formularzu rejestracyjnym dane są przypisane do konta. Użytkownik może je w każdej chwili sprawdzić, przechodząc do zakładki „Mój profil” z poziomu konta. 
    7. Użytkownik może w każdej chwili zmienić hasło do konta. Zmiana pozostałych danych wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem.

§ 4 Rezerwacja wyjazdu
    1. By dokonać rezerwacji Wyjazdu, Użytkownik musi zalogować się do swojego konta w Serwisie. Logowanie możliwe jest z poziomu strony internetowej https://panel.snowee.pl/. 
    2. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik musi przejść do zakładki „Wyjazdy”. 
    3. W zakładce „Wyjazdy” znajduje się lista wszystkich dostępnych w danej chwili Wyjazdów oraz Wyjazdów, na które nie można się w danej chwili zapisać. Lista ta odpowiada Wyjazdom prezentowanym w Serwisie. 
    4. W celu dokonania rezerwacji Wyjazdu, Użytkownik musi kliknąć w przycisk „Zapisz się” uwidoczniony przy interesującym Użytkownika Wyjeździe.
    5. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz się”, Użytkownik przeniesiony zostanie na stronę z formularzem rezerwacyjnym. Użytkownik musi następnie wypełnić ten formularz i przesłać go do Administratora, klikając w przycisk „Rezerwuję”.
    6. W formularzu rezerwacyjnym zakazane jest podawanie danych o charakterze bezprawnym. 
    7. Po kliknięciu przycisku „Rezerwuję” i przesłaniu formularza rezerwacyjnego do Administratora, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem rezerwacji, obejmującym, w szczególności, instrukcję dokonania wpłaty zaliczki za Wyjazd. Potwierdzenie rezerwacji zostanie również wysłane na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika. 

§ 5 Płatność
    1. Zaliczkę za Wyjazd Użytkownik może zapłacić tradycyjnym przelewem bankowym lub korzystając z systemu płatności tpay.com należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), ul. Św. Marcin 73/6, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357.
    2. W przypadku płatności przy wykorzystaniu systemu płatności tpay.com, kwota zaliczki powiększana jest o prowizję pobieraną przez system tpay.com za daną płatność. Wysokość prowizji uwidoczniona jest każdorazowo przy opcji „Zapłać on-line”. 
    3. Pozostałe Informacje związane z płatnościami dostępne są w Warunkach Uczestnictwa dostępnych pod adresem http://snowee.pl/Warunki_uczestnictwa/.

§ 6 Zawarcie umowy
Niniejszy regulamin reguluje wyłącznie zasady funkcjonowania Serwisu. Zasady zawierania umów o świadczenie usług turystycznych z Administratorem oraz zasady płatności regulowane są przez Warunki Uczestnictwa dostępne pod adresem http://snowee.pl/Warunki_uczestnictwa/.

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies
    1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Snowee Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-367), ul. Karola Miarki 3A/5, wpisana do KRS pod numerem 0000740918, posługująca się numerem NIP 7543187897,
    2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.
    3. Administrator odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
    4. Administrator przetwarzane dane osobowe Użytkowników, którzy założyli Konto w Serwisie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu oraz w celu zarządzania uczestnictwem w organizowanych imprezach. 
    5. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w innym celu po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.
    6. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
    a) Rozliczalności;
    b) Przejrzystości;
    c) Prawidłowości;
    d) Rzetelności;
    e) Integralności;
    f) Poufności.
    7. Użytkownikowi przysługują następujące prawa
    a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych Użytkownika spowoduje brak możliwości rezerwacji Wyjazdu).
    b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów,
    c) prawo do żądania, aby dane zostały przeniesione do innego administratora danych,
    d) prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
    8. Kontakt z administratorem danych w jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@snowee.pl
    9. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów (np. ubezpieczycielowi).
    10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    11. Dane będą przechowywane/przetwarzane:
    a) jeśli dane dotyczą zawartej ze SNOWEE Sp. z o.o. umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
    b) jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
    12. Administrator nie przekazuje i nie przechowuje danych w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
    13. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
    14. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
    15. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
    16. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Administrator.

§ 8 Reklamacje
    1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając ją na adres e-mail Administratora, tj. info@snowee.pl. 
    2. W reklamacji, Użytkownik powinien określić przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz swoje roszczenia związane z reklamacją. Użytkownik powinien również podać swoje dane, pozwalające na jego identyfikację, a w szczególności login w Serwisie.
    3. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 

§ 9 Prawa autorskie
    1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym pod adresem www.snowee.pl a w szczególności teksty, grafika oraz filmy objęte są prawem autorskim. 
    2. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Administratora i/lub odwiedzanie Serwisu, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści, materiałów oraz do oprogramowania.
    3. W przypadku, gdy Użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane w Serwisie proszony jest o kontakt na adres e-mail: info@snowee.pl.

§ 10 Pozostałe postanowienia
    1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie. 
    2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
    3. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
    4. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Administratora poprzez przesłanie, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
    5. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
    6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.